STAATSCOURANTGewijzigde vaststelling bestemmingsplan MFC Breskens, SluisTer inzageBeroep

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 januari 2013 het bestemmingsplan MFC Breskens gewijzigd heeft vastgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een Multifunctioneel Centrum te Breskens. In dit MFC worden diverse maatschappelijke functies gecombineerd gehuisvest. Het plan vervangt gedeeltelijk het geldende bestemmingsplan 'Kom Breskens'. De gewijzigde vaststelling heeft onder meer betrekking op het schrappen van de term jongerenontmoetingsplaats in de regels. Voor een exact overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan. Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten om geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn. De percelen in het exploitatiegebied zijn namelijk in eigendom van de gemeente Sluis. Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan MFC Breskens liggen met ingang van 28 februari 2013 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het gewijzigde vastgestelde plan is beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.bpmfcbreskens12-VG01. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Omgeving, Economie & Vastgoed, tel. 0117 – 457 000. Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht. Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Breskens. Bekijk alle Bekendmakingen breskens in .

https://breskenskrant.nl/bekendmakingen-breskens/

Deel dit bericht:

Redactie Breskenskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Breskenskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Breskens.

Gerelateerde berichten