Verleende omgevingsvergunning Westlandstraat 4 te Breskens

Aanvraag voor omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor brandveilig gebruik op het adres Westlandstraat 4 te Breskens. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn op in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: •Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. •De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. •Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. •Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Breskens. Bekijk alle Bekendmakingen Breskens in Breskens.

https://breskenskrant.nl/bekendmakingen-breskens/

Deel dit bericht:

Redactie Breskenskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Breskenskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Breskens.

Gerelateerde berichten